الگوی برتر تدریس

الگوی برتر تدریس

اختیاراتی که معلم در دسترس دارد تا در شرایط تدریس خود تغییراتی ایجاد کرده و عوامل مؤثر بر آن را برای درس خود مفید و مثمر سازد ، الگوی برتر تدریس نام دارد . در واقع الگوهای برتر تدریس به معلم کمک می کند تا در نیل به هدفهای آموزشی از روشهای مناسب و مطمئنی بهره گیرد . خصوصأ برای رسیدن به هدفهای تربیتی ، الگوهای برتر تدریس کمکهای شاین توجهی به معلمان می نماید . با انتخاب الگوی برتر تدریس ، معلم می تواند براساس آن افکار و فعالیتهای دانش آموزان خود را در جهت رسیدن به هدفهای درس سازمان دهد.در رابطه با الگوی برتر تدریس صحبت ها و پژوهش های زیادی شده است. الگوی برتر تدریس به معلمان و دانش آموزان کمک می کند که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی بکوشند و همچنین باعث اعتلای سطح علمی دانش آموزان در راستای سند تحول بنیادین می گردد.

الگوی برتر تدریس و انتظارات از معلمان

در الگوی برتر تدریس از معلمان انتظار می رود مطالب زیر را به درستی درک و اجرا نمایند:

 1. علل خستگی از فرایند یاددهی- یادگیری را در کلاس درس بیان نماید .
 2. عوامل مؤثر در ایجاد یادگیری را ذکر کند .
 3. الگوی تدریس را تعریف نماید.
 4. عوامل مؤثر در افزایش کارایی فعالیتهای آموزشی معلم را نان ببرید .
 5. ماهیت بین معلم و دانش آموز را با ذکر مثالی توضیح دهید.
 6. منابعی را که الگوهای تدریس براساس آنها تدوین شده اند ، نام ببرید .
 7. الگوی پیش سازمان دهنده را تعریف کند .
 8. مفهوم سازمان را توضیح دهید.
 9. مفاهیمی را که الگوی پیش سازمان دهنده برآن مبتنی است ، نام ببرد.
 10. مفهوم یادگیری معنی دار را بیان نماید .
 11. شرایط لازم برای استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده را در مورد معلم بیان کند .
 12. دیدگاه افلاطون را نسبت به افراد جامعه بیان نماید .
 13. مفهوم قدیمی و امروزی آموزش فردمداری را مقایسه نماید .
 14. عوامل مؤثر در عوامل روش تدریس و محتوای آموزشی را در الگوی فرد مداری بیان نماید .
 15. در مورد نمونه های مختلف آموزش فردمداری توضیح بدهد.
 16. برای یادگیری از راه تقلید و یادگیری آزمایش و خطا مثال بیاورید .
 17. مراحل الگوی مشکل گشایی را به ترتیب نام ببرید .
 18. ویژگیهای مسئله در الگوهای مشکل گشایی را بیان ببرد .
 19. نکات مهم در نتیجه گیری دانش آموز را بیان نماید .
 20. هدف مهم از بکار گیری الگوی مشکل گشایی را بیان نماید.

چرا نیازمند تغییر روش های تدریس هستیم؟

اندیشمندان و فلاسفه بزرگ دنیا با صراحت از یادگیری و آموزش و اجرای الگوی برتر تدریس به عنوان تجربه های بسیار شیرین و لذت بخش سخن می رانند . اما شواهد متعدد و بررسیهای فراوان نشان می دهد که عواملی چون ۱. اجبار به نشستن ساکت و آرام در کلاس درس. ۲. گوش دادن بی چون و چرا به صدای یکنواخت و کسل کننده معلم ۳. تأکید بیهوده بر حافظه و حفظ کردن بی ثمر مطالب درسی ۴. دلهره کشنده و اضطراب بی پایان ناشی از امتحان ، موجبات گریز هر چه بیشتر و تنفر هرچه افزونتر را از کلاس درس و مدرسه فراهم می آورند . از طرف دیگر ، تدریس ، آن چنان که عده ای تصور می کنند ، امری ساده نبوده و معلم در آن با عوامل گوناگون و متعددی سروکار داشته و بایستی سعی کند که در کلاس درس محیطی به وجود آورد که در آن یادگیری مطلوب و مورد نظر در راستای الگوی برتر تدریس تحقق یابد .

منبع : https://moallemblog.com/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3/


/ 0 نظر / 74 بازدید